Полезно

Обща информация за работаФренските работодатели могат да се възползват от опростена процедура за приемане на чуждестранна работна сила при 61 професии, разпределени в седем големи области на дейност. При тези професии службите по задграничен труд не влизат в противоречие със ситуацията на трудовата заетост във Франция.

От какъв вид разрешително даден гражданин от България се нуждае за да има достъп до трудовия пазар?

През втория преходен период (1 май 2006 г. – 30 април 2009 г.) упражняването на платен труд все още изисква разрешително за работа, както и документ за пребиваване при работниците, чиято дейност във Франция надвишава три месеца. Естеството на документа за пребиваване и на разрешителното за работа произтича от продължителността на трудовия договор.

• Работници, на които е разрешено да упражняват дейност по трудов договор за период от една година или повече, получават разрешение за пребиваване в ЕО, което важи 10 години и съдържа уточнението „всички професионални дейности”.
• Работници, на които е разрешено да упражняват платен труд за период, по-малък от една година, получават временно разрешително за работа (АРТ) и разрешение за престой в ЕО, съдържащо уточнението „временен работник – виж АРТ”.
• Сезонните работници получават сезонен трудов договор, одобрен с печат от службите по задграничен труд, и който има силата на разрешително за работа.

Какви са критериите за издаване на разрешително за работа?

Четирите критерия за оценка при получаването на разрешително за работа са:

1. ситуацията на френския трудов пазар; този критерий не важи за стресовите професии (вж. списъка по-долу);
2. спазването от работодателя на трудовото законодателство;
3. равенството във възнагражденията;
4. условията за настаняване на работника;

Каква е процедурата един търсещ работа да получи разрешително за работа?

Лицето, търсещо работа, не може да отиде във Франция спонтанно. Тъй като френският пазар на труда не е отворен, регистрирането във френските служби по заетостта не е възможно. Това важи също за длъжностите, изброени в списъка на стресовите професии (вж. по-долу). Що се отнася до набирането на служители, инициативата принадлежи изцяло на френското предприятие, което може да пусне обява за работа и да търси кандидати извън Франция.

Къде търсещите работа могат да получат повече информация?

• Министерство на заетостта: www.anaem.social.fr
• Национална агенция за прием на чужденци и за миграции (Agence Nationale de l’accueil des étrangers et des Migrations, ANAEM): www.anaem.social.fr

Каква е процедурата даден работодател да наеме гражданин от България

Молбата за постъпване на работа във Франция трябва да бъде представена от работодателя пред Дирекцията по труда, заетоста и професионалното обучение на департамента (Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, DDTEFP) за разглеждане.

Ако предложената работа фигурира в списъка на отворените длъжности (вж. по-долу), няма противоречие със ситуацията на трудовата заетост във Франция. В този случай работодателят е освободен от задължението да разпространи предложението за работа първо във Франция.

Ако длъжността не фигурира в списъка на отворените длъжности, работодателят трябва да докаже с всички възможни средства, че не намира на френския пазар човек, който да отговаря на търсения профил. Националната служба по заетостта (ANPE) изразява становище, което се предава на DDTEFP – органът, който взема решение.

При положителен отговор ANAEM отправя до работодателя молба за заплащане на такса. След като таксата е платена, ANAEM организира медицински преглед с цел да се установи пригодността за работа.

На работника се издава медицинско свидетелство, както и трудов договор или временно разрешително за работа. Разрешителното за пребиваване е задължително при престой, по-дълъг от три месеца. В този случай работникът трябва да се яви в службата за чуждестранни граждани в префектурата, в която пребивава, или в кметството с копие от трудовия договор, подпечатан от DDTEFP, с медицинското свидетелство и с документ за пътуване (паспорт или лична карта).

Списък на отворените длъжности

I: Строителство на сгради и по обществени поръчки

Сектор Обществени поръчки, бетон, добив
Строител на обществени сгради
Работник на бетонобъркачка
Работник в добива на руди

Сектор Строителство (груб строеж)
Зидар
Монтажник на метални конструкции
Монтажник на дървени конструкции (дърводелец)
Работник по поставяне на твърди настилки (напр. плочки)
Работник по поставяне на меки настилки (напр. мокети)

Сектор Строителство (довършителна работа)
Работник по поставяне на покриви
Работник по монтиране на ръчно изработени ключалки (дърводелец, ключар) Монтажник-облицовчик на сглобяеми конструкции (напр. монтажник на щандове, кухни)
Техници и началници на строителни обекти и по обществени поръчки
Проектант на сгради и по обществени поръчки
Земемер
Отговорник за техническите проучвания при строителството на сгради и по обществени поръчки
Началник строителна площадка при строителството на сгради и по обществени поръчки
Завеждащ работите при строителствотото на сгради и по обществени поръчки

II: Хотелиерство, ресторантьорство и хранене

Камериер/камериерка
Готвач
Общ работник в кухня
Сервитьор
Технолог на месни продукти (месар)

III: Земеделие

Растениевъд-зеленчукопроизводител (само сезонни)
Лесовъд-лозар (само сезонни)
Животновъд, занимаваще се с интензивно животновъдство (отглеждане на свине, зайци и птици)

IV: Механика, металообработка и различни промишлености

Машиностроене и металообработка
Медникар-тенекеджия
Оператор-техник на металообработваща машина
Работник по поддръжка на промишлен тръбопровод (дебит и тръбни свръзки)
Монтьор-механик
Формовчик (леяр)
Производствен контрол по машиностроене и металообработка
Оператор на електрокари
Техник по поддръжката (лице, което отговаря за поддръжката на сграда)
Оператор на машини за първична металообработка
Ръководител на електрическо и електронно производство
Проектант по машиностроене
Производствен техник по машиностроене и металообработка
Техник по качеството на машиностроене и металообработка
Техник по монтаж и поддръжка на асансьори (и други механични системи)

V : Преработвателна промишленост

Оператор на съоръжение в химическата и енергийната промишленост
Оператор на съоръжение в хранително-вкусовата промишленост
Оператор на машини и оборудване за производство в хранително-вкусовата промишленост
Оператор на машини за първична металообработка
Оператор на съоръжение за производство на стъкло
Оператор в производството на стъклото
Оператор на съоръжение за производство на цимент
Оператор в производството на керамика и стоителни материали
Оператор в производството на дървени плоскости
Оператор в производството на хартиено тесто и картонена маса
Оператор в производството на велпапе
Оператор каменоделство
Оператор по преработка на месо (клане, приготвяне, мариноване)
Оператор по ферментация (производство на вино, сидер, бира, сирене…)

VI: Търговия и продажби

Търговски представител на професионално оборудване
Търговски представител на помощни средства и суровини
Търговски представител на услуги за предприятия
Техник по дистанционна търговия
Представител по домовете
Специалист по мърчандайз (дизайн на точки на продажба и рафтове)

VII: Чистота

Специализиран мияч на прозорци
Работник по поддръжка и почистване на града
Работник по поддръжка и оздравяване

Къде даден работодател може да получи повече информация?

Espace Emploi International
www.emploi-international.org
DDTEFP: Дирекция по труда, заетостта и професионалното обучение на департамента; повече информация за всеки департамент вижте на
www.travail.gouv.fr/adresses/adresses_f.html
ANAEM (Национална агенция за прием на чужденци и за миграции)
www.anaem.social.fr

Позоваване на релевантни национални законови актове

Закон за чуждестраните граждани: www.legifrance.gouv.fr

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

X
- Enter Your Location -
- or -